Autorská práva

Wszystkie zarejestrowane postacie i znaki towarowe nale?? do ich odpowiednich w?a?cicieli. Materia?y pochodz? z otwartych ?róde?. Strona jest zasobem informacyjnym. Informacje zamieszczone na tej stronie s? przeznaczone wy??cznie do celów informacyjnych i do u?ytku niekomercyjnego.

Tre?ci znajduj?ce si? w tej witrynie pochodz? z serwisów z obrazkami tak zwanymi stock na ró?nych licencjach w zale?no?ci od obrazka. Wszystkie materia?y dodane przez u?ytkoników s? przez nas sprawdzane oraz analizowane. Je?eli posiadaj? Pa?stwo prawa autorskie do jakiego? z materia?ów znajduj?ych si? w tym serwisie prosimy o kontakt mailowy. W mailu prosimy o podanie podstawowych danych jak imi? i nazwisko, link do materia?u oraz dowód, ?e obrazek/ materia? nale?y do Pa?stwa.

Drukowanka  jest zgodna z 17 USC 512 i ustaw? Digital Millennium Copyright Act (?DMCA?). Nasz? zasad? jest reagowanie na wszelkie powiadomienia o naruszeniu praw i podejmowanie odpowiednich dzia?a? zgodnie z ustaw? Digital Millennium Copyright Act (?DMCA?) i innymi obowi?zuj?cymi przepisami dotycz?cymi w?asno?ci intelektualnej.