個人情報保護方針

Kim jeste?my

当社のホームページアドレスは、https://drukowanka.pl。

当社が収集する個人情報の種類と収集の理由

コメント

Kiedy odwiedzaj?cy witryn? zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzaj?cego oraz podpis jego przegl?darki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ci?g znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) mo?e zosta? przes?any do us?ugi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej u?ywasz. Polityka prywatno?ci us?ugi Gravatar jest dost?pna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontek?cie twojego komentarza.

メディア

Je?li jeste? zarejestrowanym u?ytkownikiem i wgrywasz na witryn? obrazki, powiniene? unika? przesy?ania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzaj?cy stron? mog? pobra? i odczyta? pe?ne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

お問い合わせフォーム

クッキー

Je?li zostawisz na naszej witrynie komentarz, b?dziesz móg? wybra? opcj? zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzi?ki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powy?sze informacje b?d? ju? dogodnie uzupe?nione. Te ciasteczka wygasaj? po roku.

Je?li odwiedzisz stron? logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przegl?darka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera ?adnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przegl?dark?.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasaj? po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Je?li zaznaczysz opcj? ?Pami?taj mnie?, logowanie wyga?nie po dwóch tygodniach. Je?li wylogujesz si? ze swojego konta, ciasteczka logowania zostan? usuni?te.

Je?li zmodyfikujesz albo opublikujesz artyku?, w twojej przegl?darce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera ?adnych danych osobistych, wskazuj?c po prostu na identyfikator przed chwil? edytowanego artyku?u. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone tre?ci z innych witryn

Artyku?y na tej witrynie mog? zawiera? osadzone tre?ci (np. filmy, obrazki, artyku?y itp.). Osadzone tre?ci z innych witryn zachowuj? si? analogicznie do tego, jakby u?ytkownik odwiedzi? bezpo?rednio konkretn? witryn?.

Witryny mog? zbiera? informacje o tobie, u?ywa? ciasteczek, do??cza? dodatkowe, zewn?trzne systemy ?ledzenia i monitorowa? twoje interakcje z osadzonym materia?em, w??czaj?c w to ?ledzenie twoich interakcji z osadzonym materia?em je?li posiadasz konto i jeste? zalogowany w tamtej witrynie.

統計情報の分析

Googleアナリティクスの統計のためにデータを収集しています

Z kim dzielimy si? danymi

グーグル / OVH

Jak d?ugo przechowujemy twoje dane

Je?li zostawisz komentarz, jego tre?? i metadane b?d? przechowywane przez czas nieokre?lony. Dzi?ki temu jeste?my w stanie rozpoznawa? i zatwierdza? kolejne komentarze automatycznie, bez wysy?ania ich do ka?dorazowej moderacji.

Dla u?ytkowników którzy zarejestrowali si? na naszej stronie internetowej (je?li tacy s?), przechowujemy równie? informacje osobiste wprowadzone w profilu. Ka?dy u?ytkownik mo?e dokona? wgl?du, korekty albo skasowa? swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licz?c nazwy u?ytkownika, której nie mo?na zmieni?). Administratorzy strony równie? mog? przegl?da? i modyfikowa? te informacje.

お客様のデータについて、どのような権利があるか

Je?li masz konto u?ytkownika albo doda?e? komentarze w tej witrynie, mo?esz za??da? dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych b?d?cych w naszym posiadaniu, w tym ca?o?? tych dostarczonych przez ciebie. Mo?esz równie? za??da? usuni?cia przez nas ca?o?ci twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to ?adnych danych które jeste?my zobligowani zachowa? ze wzgl?dów administracyjnych, prawnych albo bezpiecze?stwa.

Gdzie przesy?amy dane

Komentarze go?ci mog? by? sprawdzane za pomoc? automatycznej us?ugi wykrywania spamu.

お問い合わせ先

[email protected]

追加情報