Jelene v zime
Vezmite si pastelky a vyfarbite farebný obrázok, na ktorom sú dva jelene bežiace v zime. Kam si myslíte, že utekajú? Utekajú pred niečím alebo si idú po niečo na jedenie? Všimnite si, že jeden z nich má parohy a druhý nie - podľa toho môžete určiť pohlavie jeleňa.