Ultraman färgsidor

G?ównego bohatera na pewno bardzo dobrze ju? znacie, który wywodzi si? z japo?skiego serialu. W tym dziale b?dziecie mieli mo?liwo?? pokolorowania wielu wspania?ych obrazków, które przedstawiaj? w?a?nie tego niezwyk?ego superbohatera, który ca?y czas pomaga ludziom w potrzebie. Wybierz jedn? z wielu dost?pnych kolorowanej i zacznij swoj? przygod? z malowaniem kredkami. 

Walcz?ce postacie

Kolorowanka online Walcz?ce postacie
Tym razem Ultraman nie jest sam. Podczas walki potrzebowa? pomocy. Niestety kto? zabra? im ca?y kolor, który pozwoli?by im walczy?. Kolejny raz potrzebuj? Twojej...

Ultraman som krigare

Färgbok på nätet Ultraman som krigare
Bohater, czyli osoba, która odznaczy?a si? niezwyk?ymi czynami, m?stwem i pomoc? wobec innych. Tak brzmi oficjalna definicja bohatera. Moim zdaniem Ultraman zdecydowanie wpisuje si?...

Ultraman och byggandet

Färgbok på nätet Ultraman och byggnaden
Ultraman uratowa? wiele osób. Na tej kolorowance widzimy go na tle du?ego budynku. By? mo?e kolejny raz dzieje si? co? bardzo z?ego i musi...

Kreskówka Ultramen

Färgbok på nätet Tecknade Ultramen
Ultraman to g?ówny bohater, japo?skiej kreskówki przeznaczonej dla dzieci w ka?dym wieku. Mieszanka akcji, przygody i science fiction sprawia, ?e ?Ultraman? mo?e przyci?gn?? i...

Lataj?cy bohater z bajki

Kolorowanka online Lataj?cy bohater z bajki
Ultraman w kolejnej ods?onie. Czy wiedzia?e?, ?e ten kreskówkowy bohater potrafi lata?? Jak my?lisz, jak szybko mo?e to robi?? Kolorowanka idealna dla ch?opców w...

Posta? Ultraman

Kolorowanka online Posta? Ultraman
Kreskówkowy bohater Ultraman w bojowej postawie, gotowy do walki.  Nadaj mu kolorów, ?eby wzmocni? jego si??. Kolorowanka idealna dla ch?opców, jak i dla ma?ych...

KATEGORIER

Lataj?cy Ultraman na misj?

Kolorowanka online Lataj?cy Ultraman na misj?
Poznaj tego wyj?tkoego superbohatera który walczy ca?y czas z si?ami z?a. Pokoloruj posta?, mo?emy to zrobi? na dwa sposoby. Pierwszy to oppcja online czyli...

Ultraman – informacje z kolorowanek

Japo?ski serial mo?na powiedzie? ?mia?o ?e jest kontynuacj? wcze?niej powsta?ego Ultra Q. Natomiast jest to pierwszy emitowany film w którym pojawia si? niezwyk?a posta? naszego g?ównego bohatera. Zalicza si? do gatunków tokusatsu i w kraju z którego si? wywodzi jest uznawany za kultowy i bardzo popularny. Ultraman jest to niezwykle sprytna posta?. By? w stanie przechytrzy? swoj? dru?yn? i wielu wrogów. Nie jest jednak cierpliwym i wyrozumia?em cz?owiekiem, gdy? cz?sto ucieka si? do agresji. Zach?camy wszystkich do ogl?dania odcinków tej mangi i anime.

Posta? ta zosta?a zaprojektowana przez Tohla Narit? wraz z Narity, Kymio Sasaki, który by? grafikiem, zosta? poproszony o powtórzenie pracy poprzez formowanie gliny, dzi?ki czemu powsta?a maska i cia?o naszego bohatera. Strój zosta? stworzony na podstawie modelu Bin Furuya, który by? oryginalnym odtwórc? kostiumu Ultramana. Jak na razie powsta?y trzy kombinezony Ultraman – dwa z nich znajduj? si? w tym dziale kolorowanek dla ch?opców z Ultraman.