Kolorowanki Tu?czyk

Gatunek tu?czyka obejmuje kilkana?cie ró?nych gatunków du?ych ryb, zamieszkuj?cych morza. Wszystkie z tych gatunków s? drapie?ne, czyli zjadaj? inne ryby nie ?ywi? si? planktonem. G?ównie spotkamy je w tropikalnych akwenach takich jak Pacyfik,Atlantym i kilka mórz przyleg?ych na przyk?ad mo?e ?ródziemne. Dawniej cz??ciej mogli?my je spotka? na Morzu Pó?nocnym i Barentsa. Teraz niestety ju? bardzo rzadko ich spotkamy w tych regionach.

Ryba z d?ug? p?etw?

ryba z d?ug? p?etw? kolorowanka online
Budowa tego gatunku ryby jest bardzo specyficzna, poniewa? jej p?etwa jest nietypowej d?ugo?ci. Tym razem przenosimy si? do gatunku ryb morskich i oceanicznych. B?dziemy...

Drapie?na ryba morska

drapie?na ryba morska kolorowanka online
Tu?czyk to dosy? du?a drapie?na ryba, która ?ywi si? g?ównie innymi rybami. Ciekawostk? jest fakt ?e ta ryba nie zjada w ogóle planktonu. Naszym...

D?ugo p?etwa ryba

d?ugo p?etwa ryba kolorowanka do druku
Na dzisiejszym obrazku widzimy ryb?, która ma nietypowo d?ug? p?etw?. Mowa oczywi?cie o tu?czyku. Naszym zadaniem b?dzie wybra? odpowiednie kolory kredek a nast?pnie musimy...

Weso?y tu?czyk z bajki

weso?y tu?czyk z bajki kolorowanka do drukowania
Jakie znasz bajki z rybkami? Czy znasz gdzie jest Nemo? Albo ba?? Z?ota Rybka? Widzia?e? kiedy? ?piewaj?c? ryb?? Dorysuj tej rybie mikrofon i za?piewaj...

Tu?czyk we wzorki

tu?czyk we wzorki kolorowanka do drukowania
Ten tu?czyk jest nietypowy, bardzo oryginalny. Sk?ada si? z ró?nych wzorów. S? tu kwiatki, trójk?ty i masa innych zawijasów. Jak je pokolorujesz? Chce Ci...

Tu?czyk p?ywa pod wod?

tu?czyk p?ywa pod wod? kolorowanka do drukowania
Czy wiesz, ?e tu?czyk sp?dza zim? w morzach subtropikalnych, a latem w?druje do zimniejszych zbiorników wodnych? Pomaluj tu?czyka nast?puj?co: grzbiet ryby na granatowo, p?etwy...

KATEGÓRIE

Tu?czyk dla dzieci

tu?czyk dla dzieci kolorowanka do drukowania
Na obrazku widzimy dwie rybki. Pierwsza z nich to tu?czyk. Znajduje si? ona po lewej stronie. Ma czapk? z napisem Charlie. Obok niej jest...

Du?y tu?czyk morski

du?y tu?czyk morski kolorowanka do drukowania
Tu?czyk to gatunek morskiej, w?drownej ryby z rodziny makrelowatych. Tak, jest bratem popularnej makreli! Lubisz ryby? A mo?e masz rybki akwariowe w domu? Pomaluj...

Tu?czyk pod wod?

tu?czyk pod wod? kolorowanka do drukowania
Tu?czyk to ryba stada. ?yje w ogromnych ?awicach, czyli w grupie ryb p?ywaj?cych razem w celu zapewnienia sobie pokarmu i wi?kszego bezpiecze?stwa. W grupie...

Tu?czyk w oceanie

tu?czyk w oceanie kolorowanka do drukowania
Tu?czyki s? bardzo, ale to bardzo szybkimi rybami! Maj? torpedowaty kszta?t cia?a z ksi??ycowo wci?t? p?etw? ogonow?. Osi?gaj? d?ugo?? do 4 metrów, mas? do...

Tu?czyk p?ynie

tu?czyk p?ynie kolorowanka do drukowania
Jest wiele rodzajów tu?czyków, jednak gatunkiem osi?gaj?cym najwi?ksze rozmiary jest tu?czyk b??kitnop?etwy. Mo?e on wa?y? nawet 700 kilogramów wagi, a to prawie tyle, co...

Tu?czyk ryba

tu?czyk ryba kolorowanka do drukowania
Tu?czyki s? najszybszymi rybami, które ?owi? ludzie. Maj? dopasowany do op?ywania wody kszta?t cia?a, przez co potrafi? p?yn?? bardzo bardzo szybko! Tu?czyki te? nie...

Tu?czyk dla dzieci

tu?czyk i ryby morskie kolorowanka do drukowania
Spójrz tutaj! Ten radosny tu?czyk w?a?nie zaprasza ci? na wspóln? zabaw?. Jak my?lisz, w jakim kolorze b?dzie mu do twarzy? Przygotuj twoje ulubione kolory...